Shtëpi Video Qeveria përmes ankandit publik nxjerrë në shitje 7 vetura të sekuestruara

Qeveria përmes ankandit publik nxjerrë në shitje 7 vetura të sekuestruara [DOKUMENT]

Shperndaje në Facebook.


Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar përmes ankandit publik nxjerr në shitje mallin e sekuestruar të paraqitur në dokumentin e mëposhtëm.
Ofertat në zarf të mbyllur duhet të dorëzohen më së largu deri më 10.11.2015 në ora 10:00h, në lokalet e AAPSK-së, Divizioni i Shitjes. Të interesuarit mallin mund ta shikojnë me datë: 09.11.2015, prej orës 10:00-11:00 në Depon e Agjencisë në fshatin Llukar KK Prishtinë.

Pasurit e konfiskuara ne këtë procedure shitje procedohen për shitje, me çmimin e cekur në dokumentin e mëposhtëm dhe shiten në gjendjen siç janë, transmeton Express.

Të drejtë pjesëmarrjeje kanë të gjithë personat fizik dhe juridik. Personat juridik të cilët marrin pjesë duhet që me veti të sjellin Certifikatën e regjistrimit të biznesit, kurse personat fizik kopjen e letërnjoftimit personal. Fitues do të jetë oferta e ofruar me çmimin më të lartë.
konfiskimi-i-veturave

sekuestruara